Basis speel- en spelregels voor iedereen:

Download dit document hier als .pdf om het op te slaan en/of te printen

 1. Alleen met stevige, gesloten schoenen (geen slippers of Crocs) is er toegang mogelijk tot het Huttendorpterrein;
 2. Alleen met ‘normale sokken’ (dus géén enkelsokjes of helemaal geen sokken aan) is er toegang tot de hutten en activiteiten;
 3. Agressie en wangedrag door deelnemers, ouders en vrijwilligers wordt niet getolereerd op straffe van verwijdering;
 4. Problemen lossen we samen op of ga naar een begeleider of de organisatie;
 5. Meld een onveilige (speel)situatie direct bij een begeleider of de organisatie;
 6. Niet pesten, vechten of elkaar het leven zuur maken, maar gezellig samen spelen;
 7. Het door deelnemers meebrengen van waardevolle zaken (zoals geld en mobieltjes) raden wij ten zeerste af;
 8. Onenigheid en ruzies met/tussen deelnemers en/of vrijwilligers direct melden bij de organisatie;
 9. Rommel en afval gooi je in de afvalbakken bij de hutten of bij de keukentent;
 10. Op het gehele terrein is roken, alcohol, drugs, vuur, messen, stokken e.d. ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt direct een melding aan de politie en verwijdering van het terrein voor de resterende duur van het evenement;
 11. Cafeïne- en energiedrankjes (behalve koffie) zijn voor niemand (ook ouders, vrijwilligers en organisatie) toegestaan;
 12. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets of andere elektronica is alleen toegestaan tijdens vastgestelde pauzes, voor aanvang en na afloop van de dag. Voor de zekerheid kun je deze beter afgeven bij de organisatietent, je krijgt ze echt terug…;
 13. De organisatie is gedurende de gehele evenementweek bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig op basis van wetsartikel 461 WvS de toegang aan een ieder te weigeren dan wel te ontzeggen en van het terrein te (laten) verwijderen;
 14. Tijdens de Huttendorpweek kunnen er van alle op het evenementterrein aanwezige personen foto- en filmopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website en worden gebruikt voor promotionele doeleinden;
 15. Deelname aan en aanwezigheid op het evenement gebeurt geheel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding, materialen, de gevolgen van (bijna)ongevallen en/of het niet (op tijd) innemen van voorgeschreven
  medicatie. Wanneer een deelnemer ten gevolge hiervan niet meer kan functioneren, worden direct de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en zal verzocht worden het kind op te komen halen. In bijzondere gevallen zullen middels een 112-melding de hulpdiensten worden gealarmeerd en zal de organisatie verder passende maatregelen nemen;
 16. Behoudens zeer slechte weersomstandigheden zal het evenement altijd doorgaan, mededelingen hierover aan ouders worden per e-mail of op de startpagina van onze website aangekondigd;
 17. In alle niet nader beschreven zaken en omstandigheden beslist het Bestuur van Stichting Huttendorp Schollevaar;
 18. Bij het aanmelden verklaart men zich akkoord met deze spelregels en zal men deze zonder enige uitzondering opvolgen;
 19. Het zonder enige reden niet nakomen van de opgegeven dagdeelverplichting(en) leidt tot onmiddellijke annulering van de deelnemerinschrijving(en) waarbij de ouder(s) verplicht worden om hun kind(eren) direct op te komen halen;
 20. Deelname na (online) aanmelding is definitief. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk i.v.m. reeds gemaakte kosten;
 21. En natuurlijk is enorm veel plezier hebben tijdens de Huttendorpweek voor iedereen verplicht…


  Aanvullende spelregels voor Assistent-, Junior-, Stage-, 18+ en Dagdeelvrijwilligers:
  We zijn superblij met alle vrijwilligers die willen helpen. Om er voor te zorgen dat we allemaal op elkaar kunnen rekenen verwachten we dat vrijwilligers zich aan de volgende regels houden, in aanvulling op de basisregels voor deelnemers.
 22. Als vrijwilliger ben je minimaal een half uur voor dagopening aanwezig voor het doornemen van de dag en het klaarzetten van benodigdheden en na afloop als de kinderen weer naar huis zijn nog een half uur voor opruimen en de dag evaluatie;
 23. Bij kleine ongelukjes met de kinderen (zoals splinters) beoordeel je zelf zoveel mogelijk of behandeling door de EHBO nodig is. Bij twijfel of onduidelijkheid ga je altijd naar de EHBO! Vertel een collega-vrijwilliger dat je even weg bent, draag aan hem/haar tijdelijk jouw werk over en breng het kind persoonlijk op een kalme manier naar de EHBO-post;
 24. Bij grotere ongelukken (zoals ernstig bloeden, vallen van een hut of springkussen) waarschuw je meteen een collega-vrijwilliger en een (duidelijk herkenbaar aan een gekleurd hesje) organisator. Blijf bij het gewonde kind, vervoer hem/haar niet en blijf vooral kalm. De EHBO of organisatie komt direct naar je toe en neemt de zorg voor het slachtoffer van je over;
 25. Als vrijwilliger ben je een belangrijk deel van de organisatie. Stel je open en vriendelijk op tegen andere vrijwilligers, kinderen en ouders. Jouw taak is ervoor te zorgen dat de kinderen een veilige en onvergetelijke week hebben;
 26. Gedraag je zelfstandig en verantwoordelijk, blijf bij wat je als taak is toegewezen en verlaat deze, behalve in uitzonderlijke gevallen, niet. Bij het verlaten van je plek altijd overleggen met de andere vrijwilligers en aan hen overdragen;
 27. Als er problemen zijn met/bij het uitvoeren van je taak, bespreek dit dan eerst met de andere vrijwilliger(s) of wanneer dit niet mogelijk (b)lijkt, zoek meteen of na afloop van de dag een HDS-organisator en bespreek je probleem met hem/haar;
 28. Volg aanwijzingen en adviezen van andere vrijwilligers of de organisatoren altijd direct op, ga niet in discussie, maar bespreek, wanneer je het er (nog steeds) niet mee eens bent, deze punten tijdens de dagelijkse evaluatie;
 29. Gezelligheid en een goede sfeer tussen onze vrijwilligers en deelnemers vinden we erg belangrijk. Let er wel op dat, als er ‘te gezellige groepjes’ vrijwilligers ontstaan, je de uitvoering van je taak niet vergeet en de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar komt. We bieden voldoende tijd en gelegenheid voor groepsgesprekken buiten de openingstijden van het Huttendorp.