AVG-Privacyverklaring

Download dit document hier als .pdf om het op te slaan en/of te printen

Stichting Huttendorp Schollevaar, gedurende de jaarlijkse kinder- en jeugdevenementweek in de
laatste week van de zomervakantie gevestigd op het speelveld tegenover Klarinet 1 Capelle a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring:

Contactgegevens:
Posthoorn 18
2907 SH Capelle a/d IJssel
Telefonisch beperkt bereikbaar via 06 – 45 29 12 11
Gedurende het hele jaar bereikbaar via info@HuttendorpSchollevaar.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Erwin Mostert is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Huttendorp Schollevaar. Hij is
te bereiken via Erwin@HuttendorpSchollevaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Huttendorp Schollevaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Huttendorp Schollevaar, gedurende de jaarlijkse kinder- en jeugdevenementweek in de
laatste week van de zomervakantie gevestigd op het speelveld tegenover Klarinet 1 Capelle a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring:

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Relatie tussen deelnemer en vrijwilliger;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of het invullen van een online aanmeldformulier.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Stichting Huttendorp Schollevaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uzelf en/of uw minderjarige kind(eren):
 • Gezondheid;
 • Medicijngebruik en dosering;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Publicatie en openbaarmaking van beeldmateriaal en beperkte aanmeldinformatie via onze website:
 • Tijdens de Huttendorpweek kunnen er van alle op het evenementterrein aanwezige personen foto- en filmopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website en worden gebruikt voor
  promotionele doeleinden;
 • Gedurende de aanmeldperiode en tot de volgende Huttendorp evenementweek is een beperkt
  overzicht (voor- en achternaam, schoolnaam- en -groep) zichtbaar welke deelnemers en vrijwilligers zijn aangemeld en/of hebben meegedaan.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huttendorpschollevaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
  Stichting Huttendorp Schollevaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om diensten bij u af te leveren (deelname aan Huttendorp Schollevaar);
 • Medicatiegegevens: om in voorkomende gevallen adequaat medicatie te kunnen toedienen met
  toestemming van de ouder/verzorger;
 • Medische en/of Allergenen-informatie: om -wanneer een persoon onwel wordt- een eerste snelle
  diagnose te kunnen stellen of hun allergie of voorgeschreven medicatie de oorzaak hiervan kan zijn.

  Geautomatiseerde besluitvorming:
  Stichting Huttendorp Schollevaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Huttendorp Schollevaar) tussen zit. Stichting Huttendorp Schollevaar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Website(s), boekhoudprogramma’s, tekstverwerkers, rekenprogramma’s. Allen worden, waar mogelijk, geautomatiseerd gebruikt tot het moment van besluiten. Besluiten worden altijd genomen door een bestuurslid of bestuursleden van Stichting Huttendorp Schollevaar.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  Stichting Huttendorp Schollevaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn : maximaal 24 maanden> Reden: mailings volgende jaren;
  (Categorie) financiële gegevens > Na het evenement Huttendorp Schollevaar worden deze gegevens geanonimiseerd en puur voor de boekhouding bewaard. Reden: Boekhoudkundig;
  (Categorie) medische gegevens > Na het evenement Huttendorp Schollevaar worden deze gegevens verwijderd. Reden: tot (en met) het evenement Huttendorp Schollevaar hebben de hulpverleners / bestuursleden informatie nodig over de deelnemers en de vrijwilligers om bij een eventuele (medische) situatie de professionele hulpverlening zo goed mogelijk te woord te staan danwel actief te helpen danwel proberen bepaalde (medische) situaties te voorkomen.

  Delen van persoonsgegevens met derden:
  Stichting Huttendorp Schollevaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Bijv.
  medische gegevens aan de bevoegde professionele hulpverleners indien noodzakelijk).

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
  Stichting Huttendorp Schollevaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
  eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
  cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Huttendorp
  Schollevaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
  correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
  naar info@huttendorpschollevaar.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
  readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek. Stichting Huttendorp Schollevaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit/persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
  Stichting Huttendorp Schollevaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huttendorpschollevaar.nl