Allereerst: Wat geweldig dat je je wilt aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, zonder jouw inzet kan het feestje niet doorgaan!

Voordat je aanmeld als deelnemer of vrijwilliger is het belangrijk om te weten dat wij verwachten dat íedereen zich aan onderstaande en naar wij denken vanzelfsprekende spelregels houdt, lees ze dus alvast (nogmaals) even door:


Basisspelregels voor alle deelnemers , kinderen, vrijwilligers, bezoekers en ouders:

 1. Tijdens de Huttendorpweek gelden, net als thuis, de normale omgangs- en beleefdheidsvormen;
 2. Alleen met stevige, gesloten schoenen (geen slippers of Croqs) is er toegang mogelijk tot het terrein;
 3. Agressie en wangedrag door deelnemers en vrijwilligers wordt niet getolereerd;
 4. Problemen lossen we samen op of ga naar een begeleider of de organisatie;
 5. Meld een onveilige (speel)situatie direct bij een begeleider of de organisatie;
 6. Niet pesten, vechten of elkaar het leven zuur maken maar gezellig samen spelen;
 7. Het door deelnemers meebrengen van waardevolle zaken (zoals geld en mobieltjes) is niet toegestaan;
 8. Onenigheid en ruzies met/tussen deelnemers en/of vrijwilligers direct melden bij de organisatie;
 9. Rommel en afval gooi je in de afvalbakken bij de hutten of bij de keukentent;
 10. Op het gehele terrein is roken, alcohol, drugs, vuur, messen, stokken e.d. ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt direct een melding aan de politie en verwijdering van het terrein voor de resterende duur van het evenement;
 11. Coffeïne- en energiedrankjes zijn voor niemand (ook ouders, vrijwilligers en organisatie) toegestaan;
 12. De organisatie is gedurende de gehele evenementweek bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig op basis van wetsartikel 461 WvS de toegang aan een ieder te weigeren dan wel te ontzeggen en van het terrein te (laten) verwijderen
 13. Tijdens de Huttendorpweek kunnen er van alle op het evenementterrein aanwezige personen foto- en filmopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website en voor promotionele doeleinden worden gebruikt;
 14. Deelname aan en aanwezigheid op het evenement gebeurt geheel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding, materialen, de gevolgen van (bijna)ongevallen en/of het niet (op tijd) innemen van voorgeschreven medicatie. Wanneer een deelnemer ten gevolge hiervan niet meer kan functioneren worden direct de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en zal verzocht worden het kind op te komen halen. In bijzondere gevallen zullen middels een 112-melding de hulpdiensten worden gealarmeerd en zal de organisatie verder passende maatregelen nemen;
 15. Behoudens zeer slechte weersomstandigheden zal het evenement altijd doorgaan, mededelingen hierover aan ouders worden per email of op de voorpagina van onze website aangekondigd;
 16. In alle niet nader beschreven zaken en omstandigheden beslist het Bestuur van Stichting Huttendorp Schollevaar;
 17. Bij het aanmelden verklaart men zich akkoord met deze spelregels en zal deze zonder enige uitzondering opvolgen;
 18. Het zonder geldige reden niet nakomen van de opgegeven dagdeelverplichting(en) leidt tot onmiddellijke annulering van de deelnemerinschrijving(en) en de ouder(s) hun kind(eren) direct op moeten komen halen;
 19. En natuurlijk, veel plezier hebben tijdens de Huttendorpweek is natuurlijk ook een vereiste !

  Aanvullende spelregels voor ouders, dagdeel-, junior-, seniorvrijwilligers en stagiairs:
 20. Als vrijwilliger ben je een half uur voor aanvang aanwezig voor het doornemen van de dag en het klaarzetten van benodigdheden, na afloop als de kinderen weer naar huis zijn nog een half uur voor opruimen en de dag evaluatie;
 21. Bij kleine ongelukjes met de kinderen (zoals splinters) beoordeel je zelf zoveel mogelijk of behandeling door de EHBO nodig is. Bij twijfel of onduidelijkheid ga je altijd naar de EHBO!
  Vertel een collega-vrijwilliger dat je even weg bent en draag aan hem/haar tijdelijk jouw werk over en breng het kind persoonlijk op een kalme manier naar de EHBO-post;
 22. Bij grotere ongelukken (zoals ernstig bloeden, vallen van een hut of springkussen) waarschuw je meteen een collegavrijwilliger en een organisator. Blijf bij het kind, vervoer hem/haar niet en blijf kalm. De EHBO komt direct naar je toe en neemt de zorg voor het slachtoffer van je over;
 23. Als vrijwilliger ben je een belangrijk deel van de organisatie. Stel je open en vriendelijk op tegen andere vrijwilligers, kinderen en ouders, jouw taak is ervoor te zorgen dat de kinderen een veilige en onvergetelijke week hebben;
 24. Gedraag je zelfstandig en verantwoordelijk, blijf bij wat je als taak is toegewezen en verlaat deze behalve in uitzonderlijke gevallen niet, bij het verlaten van je plek altijd overleggen met de andere vrijwilligers en aan hen overdragen;
 25. Als er problemen zijn met/bij het uitvoeren van je taak, bespreek dit dan met de senior vrijwilliger of wanneer dit niet mogelijk (b)lijkt, een organisator;
 26. Volg aanwijzingen en adviezen van de senior vrijwilligers of organisatoren altijd direct op, ga niet in discussie, maar bespreek wanneer je het er niet mee eens bent deze punten tijdens de dagelijkse evaluatie;
 27. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets of andere elektronica is alleen toegestaan tijdens vastgestelde pauzes, voor aanvang en na afloop van de dag. Voor de veiligheid kun je deze zaken in bewaring geven bij de organisatie;
 28. Gezelligheid en een goede sfeer tussen onze vrijwilligers en deelnemers vinden we erg belangrijk. Let er wel op dat als er ‘te gezellige groepjes’ vrijwilligers ontstaan dat je de uitvoering van je taak niet vergeet en de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. We bieden voldoende tijd en ruimte voor groepsgesprekken buiten de openingstijden van het Huttendorp;
 29. Deelname na (online) aanmelding is definitief. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk i.v.m. reeds gemaakte kosten.

De kosten voor aanmelding bij Huttendorp Schollevaar 2019 bedragen net als vorig jaar €. 20,- per deelnemer. We streven ernaar om dit bedrag zo laag mogelijk te houden zodat álle kinderen kunnen meedoen en we de kinderen toch iets geweldigs kunnen meegeven aan het einde van hun lange zomervakantie. 

Vergeet u niet om direct na online aanmelding de aanmeldingskosten van €. 20,- per deelnemer plus eventueel de kosten van extra bestelde Veilige Voeten (speciale inlegzooltjes welke gegarandeerd voorkomen dat spijkers door de zachte zool van kinderschoenen dringen en daardoor verwondingen helpen voorkomen) á €. 8,50 per paar over te maken op IBAN: NL54 ABNA 0504 1619 38, waarna de online aanmelding van uw kind(eren) pas is afgerond en zijn/haar/hun deelnemersplaats is gegarandeerd. Elke deelnemersaanmelding is definitief en dienen de aanmeldkosten vooraf voldaan te worden. Gehele of gedeeltelike restitutie voorafgaand, tijdens of na afloop van Huttendorp Schollevaar is vanwege reeds ver van te voren gedane uitgaven niet mogelijk.

Alle tijdens de online aanmelding 'gekozen' kosten dienen uiterlijk 2 weken na aanmelding middels een bankoverschrijving of Electronic Banking te zijn voldaan, contant betalen vóór of op de openingsdag is helaas niet mogelijk. Wanneer de aanmeldkosten twee weken vóór opening van het Huttendorp niet zijn voldaan vervalt de online aanmelding waardoor de gereserveerde deelnemersplaats komt te vervallen waardoor wordt deze weer beschikbaar wordt voor nieuwe aanmelding en is plaatsing van uw kind(eren) helaas niet meer gegarandeerd...